سواد سروت در یک نگاه

سعید عرفان

سعید عـرفـان، مـربی رشـد، نـویسنده، مـدرس و مـشاور کسب و کار که از سـال ۱۳۸۵ بـا تـاسیس مجـموعـه ی عـرفـانتک، فـعالیت خـویش را در بـازار ایران آغـاز نـمود. وی در سـال ۱۳۹۶ بـا خـلق بـرنـد روپل قدم در عرصه ی تولید و کارآفرینی گذاشت.
او بـه عـنوان مبتکر و بنیانگـذار سـواد سـروت در ایران شـناخـته میشـود که در طی ۱۰ سـال سـابـقه ی اجرایی و آموزش، به سازمان ها، مدیران و کارآفرینان بسیاری کمک کرده است.

0 سال

سابقه مدیریت و کار اجرایی

1800 دقیقه

سابقه آموزش کسب و کار

0 ساعت

سابقه مشاوره کسب و کار

0 کاربر

 سایت

مسیری که با شما همراه خواهیم بود

1

مراجعه به بخش مشاوره

به بخش مشاوره در سایت مراجعه نمایید و در انتهای صفحه فرم درخواست مشاوره را جستجو کنید.
2

تکمیل فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست جلسه مشاوره را تکمیل نمایید تا اطلاعات شما توسط همکاران ما دریافت و بررسی شود.
3

اختصاص زمان مشاوره

منتظر بمانید تا همکاران ما با شما تماس گرفته و زمان مشاوره را با شما هماهنگ نمایند.
4

انجام مشاوره برای بهترین نتیجه

مشاور با شما تماس گرفته و در مورد موضوع شما بحث و گفتگو می کند تا بهترین نتیجه برای شما حاصل شود.

سازمانهای همراه با آموزش ها و مشاوره های سعید عرفان